ПЛОДНА МИЛОСТ

185 години от рождението на Григор ПЪРЛИЧЕВ

(18 януари 1830 – 25 януари 1893)

(Отвъдни прозрения на Григор ПЪРЛИЧЕВ)

Предупреждават – но не мислят…

Ъглополагащо ги висват…

 

…Разбираш ли страха в Човека,

недей го люшка във дерето!

Любов дарявай – да е леко

и във душата, и в сърцето!

 

ЧОВЕКЪТ има нужда вече

емблематично от сърдечност!

В предупредителните вежди

все гробищно не го отвеждай!

 

…Господствай с изгревни усилия!

Разбран да си – но с Плодна Милост!

 

2015